Speel Verantwoord steunt EGBA’s nieuwe gedragscode voor gegevensbescherming

Speel Verantwoord steunt EGBA’s nieuwe gedragscode voor gegevensbescherming

[English version below]

Speel Verantwoord is de eerste brancheorganisatie die EGBA’s nieuwe gedragscode voor online gegevensbescherming onderschrijft en actief zal promoten bij online kansspelaanbieders in Nederland.

BRUSSEL/AMSTERDAM, 24 juni 2020 – Stichting Speel Verantwoord, de Nederlandse brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders, heeft vandaag EGBA’s nieuwe pan-Europese gedragscode inzake gegevensbescherming voor de online goksector officieel goedgekeurd.

De Gedragscode voor gegevensbescherming in online kansspelen stelt lange termijnnormen voor gegevensbescherming voor de Europese online goksector vast en is bedoeld als aanvulling op en versterking van de naleving van de GDPR door de sector. De code maakt deel uit van EGBA’s bredere inspanningen om normen in de online goksector te stimuleren en is in overeenstemming met de GDPR, die het gebruik van sectorspecifieke codes aanmoedigt om de juiste toepassing van de bepalingen ervan te ondersteunen [1].

Speel Verantwoord is de eerste brancheorganisatie die de code publiekelijk onderschrijft en gaat de code nu onder haar deelnemers promoten en ook andere kansspelbedrijven in Nederland aanmoedigen om zich hierbij aan te sluiten. Na goedkeuring door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten is de code van toepassing op EGBA-leden en andere online gokbedrijven die zich hiervoor aanmelden, en wordt de toepassing gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

“We zijn heel blij met de steun van Speel Verantwoord en haar inzet om de persoonsgegevens van Nederlandse klanten te beschermen. We zijn ook verheugd dat we een van de eerste digitale sectoren in Europa zijn, die een zelfregulerende code voor gegevensbescherming introduceert die de naleving van de GDPR ondersteunt. Deze code zorgt ervoor dat klanten weten hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en stelt belangrijke richtlijnen over hoe bedrijven persoonlijke gegevens moeten gebruiken in hun interacties met klanten, inclusief hoe ze problematisch gokgedrag identificeren en aanpakken. ” Maarten Haijer, secretaris-generaal, EGBA.

“Speel Verantwoord prijst de EGBA voor dit baanbrekende initiatief. Gegevensbescherming wordt steeds belangrijker, vooral in de online gokindustrie. Daarom onderschrijven wij deze code en sluiten we ons bij EGBA aan om de persoonlijke gegevens van spelers te beschermen en tegelijkertijd operators in staat te stellen privacygevoelige informatie te kunnen verwerken in het belang van hun klanten en er tegelijk voor te zorgen dat gegevens veilig en ongeschonden worden bewaard. Deze code kan dienen als een goede aanvulling op de lokale Nederlandse GDPR-vereisten (AVG) en het zal het vertrouwen dat spelers zullen hebben in hun operator naar keuze, ten goede komen ”– Peter-Paul De Goeij, directeur, Speel Verantwoord.

Over Speel Verantwoord

Stichting Speel Verantwoord is de brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders die inzetten op een veilig en verantwoord online kansspelaanbod in Nederland.

Over de European Gaming and Betting Association

De European Gaming and Betting Association (EGBA) is de in Brussel gevestigde branchevereniging die de toonaangevende online kansspel- en wedexploitanten vertegenwoordigt die zijn gevestigd, vergund en gereguleerd in de EU. Meer informatie: www.egba.eu

Download hier het persbericht.

———

[1] Artikel 40, Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/279


23 June DUTCH ASSOCIATION ENDORSES EGBA’S NEW DATA PROTECTION CODE

[Dutch version above]

Speel Verantwoord becomes first industry group to endorse EGBA’s new code of conduct on data protection and will promote the code to online gambling companies in the Netherlands.

BRUSSELS /AMSTERDAM, 24 June 2020 – The Dutch online gambling association (Speel Verantwoord) has today officially endorsed EGBA’s new pan-European code of conduct on data protection for the online gambling sector.

The Code of Conduct on Data Protection in Online Gambling sets long-term data protection standards for Europe’s online gambling sector and is intended to complement and reinforce the sector’s compliance with the GDPR. The code is part of EGBA’s wider efforts to drive standards in the online gambling sector and is in accordance with the GDPR, which encourages the use of sector-specific codes to support the proper application of its provisions [.

Speel Verantwoord is the first national gambling association to publicly endorse the code and it will now promote the code to its members and encourage other gambling companies in the Netherlands to sign up to it. Upon its approval by Europe’s data protection authorities, the code will apply to EGBA members and other online gambling companies who sign up to it, and its application will be monitored by an independent third party.

“We’re very pleased with the support of Speel Verantwoord and its commitment to protecting the personal data of Dutch customers. We’re also pleased to be one of Europe’s first digital sectors to introduce a self-regulatory code for data protection which supports compliance with GDPR. This code will ensure that customers understand how their personal data is being used and provides important guidance on how companies should use personal data in their interactions with customers, including how they identify and address problem gambling behavior.” – Maarten Haijer, Secretary General, EGBA.

Speel Verantwoord applauds EGBA for its ground-breaking initiative. Data protection is of an ever-increasing importance, especially in the online gambling industry. We therefore endorse this code and join EGBA wholeheartedly it its endeavours to protect player’s personal data whilst at the same time enabling operators to handle privacy sensitive information to the best interest of their customers and ensuring data is kept safe and uncompromised. This code can serve as a good supplement to local Dutch GDPR requirements and it will increase trust that players will have in their operator of choice” – Peter-Paul De Goeij, Managing Director, Speel Verantwoord.

About Speel Verantwoord

Speel Verantwoord foundation is the trade organisation for and advocate of online gambling providers who bet on a safe and responsible online gambling offer in the Netherlands. More information: www.speelverantwoord.nl

About European Gaming and Betting Association

The European Gaming and Betting Association (EGBA) is the Brussels-based trade association representing the leading online gaming and betting operators established, licensed and regulated within the EU. More information: www.egba.eu.

Download press release here.

—–

[1] Article 40, General Data Protection Regulation 2016/679Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.