Speel Verantwoord omarmt eerste pan-Europese online gokreclamecode

Speel Verantwoord omarmt eerste pan-Europese online gokreclamecode

[English version below]

Foto ter beschikking gesteld door Scott Graham (c)

Amsterdam, 21 mei 2020. Stichting Speel Verantwoord, de Nederlandse brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders, heeft vandaag de eerste Europese gedragscode met betrekking tot verantwoordelijke reclame voor online kansspelen aangenomen.

De pan-Europese online kansspelreclame code die is ontwikkeld en opgesteld door de European Gaming and Betting Association (EGBA), stelt eisen aan een verantwoorde inhoud van kansspelreclame voor alle mediakanalen, inclusief voor social mediakanalen en de bescherming van minderjarigen. De code staat open voor toetreding door online gokaanbieders en gok- en media- brancheorganisaties uit heel Europa.

“Hoewel het Europese kansspelbeleid momenteel nog erg versnipperd is, ligt de toekomst van wet- en regelgeving in de online kansspelsector vooral in Europese samenwerking en is harmonisatie uiteindelijk onontkomelijk. Deze gedragscode is een van de belangrijke eerste stappen in die richting. Dat juist op het gebied van de reclame Europese organisaties de handen ineen slaan verwondert niet. Adverteren speelt een belangrijke rol in de kanalisatie van de consument naar het gereguleerde, veilige en verantwoorde kansspelaanbod – en het moet verantwoord gebeuren. Daarom ondersteunen we dit initiatief voor veiliger gokken van harte, omdat het verantwoorde reclame zal bevorderen en de Nederlandse consumenten en minderjarigen in het bijzonder, zal helpen beschermen”, zegt Peter-Paul de Goeij, directeur van Speel Verantwoord.

Speel Verantwoord en EGBA zetten zich volledig in voor het promoten van veilig en verantwoord gokken en in het bijzonder voor verantwoord adverteren zodat minderjarigen en kwetsbare groepen niet worden blootgesteld aan reclame, reclame niet leidt tot gokproblemen en het bijdraagt aan een veilig, gezond en goed gereguleerd online gokklimaat in Nederland.

Deze pan-Europese online reclamecode is in aanvulling op de geldende reclame wet- en regelgeving in Nederland en staat naast de Nederlandse reclame code voor online kansspelen, zoals deze momenteel in voorbereiding is. De EGBA code kan de Nederlandse code informeren en aanvullen. Het toezicht op de naleving van de EGBA code zal worden belegd bij een onafhankelijke derde partij. Speel Verantwoord roept haar aangesloten kansspelaanbieders en overige kansspelaanbieders op om EGBA’s reclamecode ook te omarmen en te ondertekenen.

De integrale tekst van de Europese gedragscode is online beschikbaar.

Over Speel Verantwoord

Stichting Speel Verantwoord is de brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders die inzetten op een veilig en verantwoord online kansspelaanbod in Nederland.

Over de European Gaming and Betting Association

De European Gaming and Betting Association (EGBA) is de in Brussel gevestigde branchevereniging die de toonaangevende online kansspel- en wedexploitanten vertegenwoordigt die zijn gevestigd, vergund en gereguleerd in de EU. Meer informatie: www.egba.eu.

Persbericht


[Dutch version above]

Speel Verantwoord endorses first pan-European online gambling advertising code

 

Photo courtesy of Scott Graham (c)

Amsterdam, 21 May 2020. Today, the Dutch Online Gambling Trade Organisation ‘Speel Verantwoord’ officially endorsed the first European responsible gambling advertising code.

The pan-European code, which has been developed and drafted by the European Gaming and Betting Association (EGBA), establishes dedicated rules for responsible content of all gambling advertising, through all media channels, and includes dedicated measures for social media and minor protection. The code is open for signature by online gambling companies licensed in the EU/EEA and UK, other gambling associations and representation bodies of the media sector.

“Although various European gambling policies still vary a great deal at the moment, the future of online gambling regulation lies in European cooperation and harmonisation in this respect is inevitable. This code is one of the first important steps in that direction. It is not surprising that European organisations are joining forces especially in the field of advertising. Advertising plays a vital role in channelling consumers towards the regulated, safe and responsible gambling offer – but it should be responsible. That’s why we’re pleased to support this safer gambling initiative which will promote responsible advertising and help protect Dutch consumers and minors in particular”, says Peter-Paul de Goeij, managing director of Speel Verantwoord.

Speel Verantwoord and EGBA are fully committed to promoting safe and responsible gambling and specifically responsible advertising which ensures minors or vulnerable groups are not exposed to advertising, advertising does not lead to problem gambling, and contributes to a safe, healthy and well-regulated online gambling environment in the Netherlands.

This pan-European online advertising code is in addition to the applicable advertising laws and regulations in the Netherlands and it stands apart from the Dutch advertising code for online gambling, as it is currently being prepared. EGBA’s code can inform and reinforce this Dutch online code. Compliance with the EGBA code will be monitored by an independent third party. Speel Verantwoord calls on its affiliated gambling providers and all other gambling operators to also embrace and sign up to EGBA’s advertising code.

The full text of the European Code of Conduct is available online.

About Speel Verantwoord

Speel Verantwoord foundation is the trade organisation for and advocate of online gambling providers who bet on a safe and responsible online gambling offer in the Netherlands.

About European Gaming and Betting Association

The European Gaming and Betting Association (EGBA) is the Brussels-based trade association representing the leading online gaming and betting operators established, licensed and regulated within the EU. More information: www.egba.eu

Press releasePer 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.