Privacy Statement

Speel Verantwoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Speel Verantwoord
Peter-Paul de Goeij
E-mail: peterpaul.degoeij@speelverantwoord.nl
Tel: +31 (0) 6 28021067

Peter-Paul de Goeij is de Functionaris Gegevensbescherming van Speel Verantwoord hij is te bereiken via peterpaul.degoeij@speelverantwoord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speel Verantwoord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speel Verantwoord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het behandelen van contact- en informatieaanvragen

Geautomatiseerde besluitvorming

Speel Verantwoord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens uit contact- en informatieaanvragen verwijderen we binnen 4 weken. U kunt zelf een verzoek doen tot verwijderen van uw gegevens via peterpaul.degoeij@speelverantwoord.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Speel Verantwoord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speel Verantwoord gebruikt enkel geanonimiseerde analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speel Verantwoord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peterpaul.degoeij@speelverantwoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Speel Verantwoord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speel Verantwoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via peterpaul.degoeij@speelverantwoord.nl

De (persoons)gegevens die u invult binnen onze website worden tijdens de verzending versleuteld. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Speel Verantwoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt altijd een verzoek indienen tot wijziging of verwijdering van uw gegevens.

Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.