Online regulering helpt aanpak matchfixing

Online regulering helpt aanpak matchfixing

De wereldwijde sportindustrie valt of staat met de onvoorspelbaarheid van de sport zelf, en wanneer die in het geding komt betekent dit een aderlating voor iedereen die deel uitmaakt van de sportwereld, in de eerste plaats de miljarden sportliefhebbers wereldwijd. Het matchfixing schandaal dat deze week aan het licht kwam draagt daar niet aan bij. Een Armeens-Belgische bende wordt er van verdacht jarenlang proftennissers omgekocht te hebben. Ook in Nederland zijn in deze zaak twee arrestaties verricht. Daarnaast wordt met hernieuwde belangstelling gekeken naar een verdachte tennispartij uit 2014 waar Nederlandse tennissers bij betrokken zouden zijn. Geheel onverwacht is dit schandaal niet. Tennis heeft al jaren de twijfelachtige eer de ranglijst aan te voeren met verdachte sportweddenschappen. In 2017 telde ESSA, het integriteitsorgaan van de Europese wedindustrie 160 verdachte tenniswedstrijden. In het eerste kwartaal van 2018 stond de teller alweer op 27.

Wanneer een geval van matchfixing de publiciteit haalt is de maatschappelijke en politieke verontwaardiging groot. Helaas is de aanpak van matchfixing in Nederland in de praktijk weerbarstig. De sport, de kansspelindustrie en de overheid hebben hierin elk een individuele, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid van de sport

Het voorkomen van matchfixing begint bij goed bestuur, begeleiding en voorlichting binnen de sport zelf. Sporters, bestuurders en begeleiders moeten weten waar ze mee bezig zijn. Kwetsbare sporters moeten beschermd worden door bijvoorbeeld het op tijd uitbetalen van salaris.

Regulering van online kansspelen

Speel Verantwoord is ervan overtuigd dat regulering van online kansspelen een stap vooruit betekent in de strijd tegen matchfixing. Regulering leidt tot transparantie en controle. Het is daarom ook niet meer uit te leggen dat het bijna vier jaar geleden is dat het Wetsvoorstel Kanspelen op afstand (KOA) werd ingediend bij de Tweede Kamer, maar nu nog steeds niet door de Eerste Kamer is aangenomen.

Code Betrouwbaar Spel en Sponsoring  

De online kansspelaanbieders zitten ondertussen niet stil. Speel Verantwoord heeft de Code Betrouwbaar Spel en Sponsoring onderschreven. Het waarborgen van een sportief spelverloop, het voorkomen van belangenverstrengeling en het beschermen van jongvolwassen zijn evident in de relatie tussen sport en kansspelaanbieders. De Code stelt onder meer dat sportorganisaties voornemens zijn kansspelaanbieders ertoe aan te sporen ervoor te zorgen dat gokreclames geen morele of materiële schade berokkenen aan jongvolwassen sporters.

Monitoring

Online aanbieders monitoren wedpatronen 24 uur per dag, zeven dagen per week. Wanneer deze patronen afwijken van de standaard, dan wordt een melding gedaan bij achtereenvolgens de lokale toezichthouder, de organiserende sportbond en ESSA.

Samenwerking

Het Verdrag van de Raad van Europa ten aanzien van de manipulatie van sportevenementen stelt dat samenwerking tussen alle betrokken partijen (overheid, sport en kansspelindustrie) cruciaal is in de strijd tegen matchfixing. Speel Verantwoord ondersteunt dit uitgangspunt, ook op basis van de ervaringen van bij ons aangesloten kansspelaanbieders in andere Europese landen.

In Nederland is het Nationaal Platform Matchfixing al enkele jaren actief. Een uitstekend initiatief, waarbij onder ander de sport, de Kansspelautoriteit, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Loterij samenwerken in de bestrijding van matchfixing. Onder verwijzing naar het uitblijven van KOA is er echter nog geen vertegenwoordiging van online kansspelaanbieders. Dit betreuren wij, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat wij op basis van kennis over en ervaring in de internationale wedmarkt een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Platform.

Informatie-uitwisseling

Uitwisseling van informatie binnen het Platform matchfixing lijkt in de praktijk lastig, onder meer vanwege privacywetgeving. Dit past in het beeld dat wij ook in andere landen zien, namelijk dat het niet zozeer schort aan de bereidheid van sportbonden en kansspelaanbieders om informatie uit te wisselen, als wel aan de juridische grondslag op basis waarvan dit zou moeten gebeuren.

Dit wordt nog versterkt door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Conform de AVG is uitwisseling van data die te herleiden zijn tot een individu slechts mogelijk wanneer hier ofwel een juridische grondslag voor is, ofwel wanneer dit individu hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Hiermee wordt het belang van een juridische grondslag voor het uitwisselen van data aan niet-publieke autoriteiten, zoals sportbonden, nog groter.

Kortom de wetgever is aan zet, de klok tikt ongeduldig verder.

 

 Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.