IBIA en Speel Verantwoord gaan samenwerken rond sportweddenschappen en integriteit

IBIA en Speel Verantwoord gaan samenwerken rond sportweddenschappen en integriteit

[English version below]

Amsterdam, 2 juni 2020. De International Betting Integrity Association (IBIA) en de Nederlandse brancheorganisatie van online kansspelaanbieders Stichting Speel Verantwoord (SSV), hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend die de samenwerking en afstemming tussen de twee organisaties regelt.

In lijn met dit Memorandum of understanding (MoU) zullen de beide organisaties gezamenlijk werken aan projecten gericht op het bevorderen en tot stand brengen van een levensvatbare, gereguleerde weddenschapsmarkt met een hoge kanalisatiegraad en daarmee samenhangende effectieve maatregelen ter bescherming van de consument, de sport en operators. De gezamenlijke activiteit is met name op Nederland gericht, vooral ook in aanloop naar openstelling van de online gokmarkt medio 2021.

Peter-Paul de Goeij, directeur van SSV zegt: “Beide organisaties vertegenwoordigen een groot aantal weddenschapsaanbieders en het is goed dat SSV en IBIA nauw samenwerken in de aanloop naar de invoering van de wet op Kansspelen op afstand. Hoewel beide brancheorganisaties de openstelling van de markt verwelkomen, legt de wet op integriteitsgronden een aantal beperkingen op aan bepaalde weddenschapsproducten. Deze beperkingen zijn door zowel SSV als IBIA in twijfel getrokken. Wij zijn namelijk bezorgd over de negatieve impact van de beperkingen op de kanalisatie naar het legale aanbod en de daarmee samenhangende levensvatbaarheid van de markt.”

Khalid Ali, CEO van IBIA zegt: “De Nederlandse wet stelt aanbieders voor een aantal kansen en uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van weddenschappen en aanverwante integriteitskwesties. Wij zullen samen met SSV een succesvolle en nauwe samenwerking met de toezichthouder, beleidsmakers en andere belanghebbenden in Nederland nastreven. We zullen de belangrijke punten op de agenda zetten en er zo aan toe bijdragen dat de marktopening een succes wordt. Zo is te denken aan het opnemen in de vergunningvereisten voor alle weddenschapsaanbieders dat zij lid moeten zijn van een instantie voor integriteitscontrole en dat de Nederlandse wet IBIA specifiek noemt als best practice.

EINDE

Over de International Betting Integrity Association

De International Betting Integrity Association is de toonaangevende wereldwijde pleitbezorger van integriteit in de gereguleerde weddenschapsbranche. Onze leden hebben een gemeenschappelijk doel: corruptie bij weddenschappen bestrijden om de integriteit van sport en hun bedrijfsvoering te beschermen. Opgericht in 2005 en voorheen bekend als ESSA, zijn wij een non-profitorganisatie waarvan de leden veel van ‘s werelds grootste gereguleerde weddenschapsaanbieders omvatten, actief op zes continenten. Leden ondergaan een rigoureus due diligence-proces en moeten zich houden aan onze gedragscode die hen committeert aan een verantwoord aanbod van weddenschappen.

Het Monitoring & Alert Platform van de International Betting Integrity Association is een zeer effectief anticorruptiesysteem dat verdachte activiteiten op de wedmarkten van haar leden opspoort en rapporteert. Het op maat gemaakte systeem volgt wed-transacties die zijn gekoppeld aan individuele consumentenaccounts, een duidelijk voordeel boven de gewone commerciële controlesystemen die zijn gewone odds-movements monitoren. IBIA heeft langdurige partnerschappen gesloten om informatie te delen met toonaangevende sportinstanties, waaronder FIFA, UEFA, de TIU en het IOC, en daarnaast ook met veel kansspeltoezichthouders, om deze gegevens te gebruiken en corruptie op te sporen. De organisatie is transparant en publiceert driemaandelijkse integriteitsrapporten waarin de activiteiten die op het platform worden gerapporteerd, worden geanalyseerd.

www.ibia.bet

Over Stichting Speel Verantwoord

Speel Verantwoord, dat onder meer de aanbieders bet365, Betsson, Dazzletag, Flutter, GVC en Kindred tot haar deelnemers rekent, is de Nederlandse brancheorganisatie van de online kansspelaanbieders en vertegenwoordigt toonaangevende bedrijven die zowel B2C- als B2B-diensten aanbieden. Speel Verantwoord werkt samen met Nederlandse autoriteiten (relevante ministeries, toezichthouder, parlement) en andere belanghebbenden, aan een goed gereguleerd en aantrekkelijk online kansspelaanbod voor Nederlandse consumenten. Een veilige en betrouwbare digitale omgeving voor online spelers is de sleutel tot een succesvolle regulering van de Nederlandse markt. Dit vereist het hoogste niveau van consumentenbescherming en houdt rekening met de realiteit van de digitale economie en de bestaande consumentenvraag. Het leidt er ook toe dat het gereguleerde aanbod aantrekkelijk genoeg is om zo groot mogelijke groep spelers over te halen het gereguleerde aanbod te verkiezen boven het ongereguleerde aanbod.

www.speelverantwoord.nl

Download persbericht hier.


IBIA and Speel Verantwoord sign cooperation agreement on betting and integrity

[Dutch version above]

Amsterdam, 2 June 2020. The International Betting Integrity Association (IBIA) and the Netherlands online gambling trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) have signed a partnership agreement providing a framework for cooperation and coordination between the two bodies.

The memorandum of understanding (MoU) will see the associations work on projects aimed at promoting and establishing viable regulated betting markets with high consumer channelling and related consumer, sports and operator integrity protection measures. Joint activity will be particularly focused on the Netherlands as it moves towards the opening of its online gambling market from mid-2021.

Peter-Paul de Goeij, Managing Director of the SSV, said “There are a significant number of companies that are members of both associations and there is clear benefit for our two bodies from working closely in the lead up to the introduction of the remote gambling law. Whilst both associations welcome the opening of the market, the law places a number of restrictions on certain betting products on integrity grounds, which both the SSV and IBIA have questioned; there is a general concern about the impact on consumer channelisation and market viability.

Khalid Ali, CEO of IBIA, said: “The Netherlands law presents a number of opportunities and challenges for operators concerning the availability of betting and related integrity issues. We will be seeking to work closely with the SSV to establish a working relationship with policymakers and other stakeholders to discuss those issues in more detail and to ensure that the market opening is successful. This includes supporting the licensing requirement for all sports betting operators to be a member of an integrity monitoring body, and where the Dutch law specifically mentions IBIA as a best practice model.”

END

About the International Betting Integrity Association

The International Betting Integrity Association is the leading global voice on integrity for the licensed betting industry. Our members share a common goal of combating betting corruption to protect the integrity of sport and their businesses. Established in 2005 and formerly known as ESSA, we are a not for profit association whose members include many of the world’s largest regulated betting operators, active across six continents. Members undergo a rigorous due diligence process and must adhere to our code of conduct committing them to responsible betting practices.
The International Betting Integrity Association’s Monitoring & Alert Platform is a highly effective anti-corruption tool that detects and reports suspicious activity on its members’ betting markets. The bespoke system tracks transactional activity linked to individual consumer accounts, clearly distinguishing it from commercial monitoring systems focused on simple odds movements. The association has longstanding information sharing partnerships with leading sports bodies including FIFA, UEFA, the TIU and the IOC and many gambling regulators to utilise this data and prosecute corruption. The association maintains a policy of transparency and publishes quarterly integrity reports analysing activity reported on the Platform.

www.ibia.bet

About Stichting Speel Verantwoord

Speel Verantwoord, whose member companies include bet365, Betsson, Dazzletag, Flutter, GVC and Kindred, is the Dutch trade body of the online gambling and betting industry, and represents leading companies, providing both B2C and B2B services. Speel Verantwoord works together with Dutch authorities (relevant ministries, regulator, parliament) and other stakeholders towards a well-regulated and attractive offer for Dutch consumers. A safe and reliable digital environment for online gambling players is the key for a successful regulation of the Dutch market. This requires the highest levels of consumer protection and takes into account the reality of the digital economy and existing consumer demand. It must also ensure that the regulated offer is attractive enough to appeal to the maximum number of players so as to channel them away from unregulated offers.

www.speelverantwoord.nl

Download press release here.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.