Drie voorbehouden bij voorgenomen fusie Staatsloterij en Lotto

Drie voorbehouden bij voorgenomen fusie Staatsloterij en Lotto

Speel Verantwoord heeft met interesse kennis genomen van de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Lotto. Deze voorgenomen fusie is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 juli 2015. Hoewel Speel Verantwoord in principe geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen, maken wij wel een voorbehoud op drie punten.

1. De voorgenomen fusie kan pas geeffectueerd worden na de inwerkingtreding van de wet Kansspelen op Afstand

De eenheid die voortkomt uit de voorgenomen fusie zal, gemeten naar bruto spelresultaat, na de Goede Doelen Loterijen de grootste Nederlandse aanbieder van kansspelen worden. De partijen nemen verder, door intensivering van hun online aanbod (zgn. e-commerce), een voorschot op de regulering van online kansspelen in Nederland. Dit leidt nu al tot concurrentievoordeel van de monopolie-aanbieders Staatsloterij en Lotto, en de voorgenomen fusie zal dit effect nog verder versterken. In Frankrijk (PMU) en Denemarken (Danske Spil) is hier al eerder sprake van geweest, met onwenselijke gevolgen voor de concurrentie op de markt.

2. De voorgenomen fusie mag geen concurrentie-verstorend effect hebben op de Nederlandse markt voor Kansspelen op Afstand

De vrees bestaat dat de fusiepartij haar dominante monopoliepositie op de markt voor landgebonden kansspelen zal gebruiken om zich op oneigenlijke wijze ook een dominante positie toe te eigenen op de nieuw gereguleerde Nederlandse online kansspelmarkt. Dit kan gebeuren door het migreren van bestaande loterijspelers naar het online product, of door het gebruik van dezelfde merknamen. Dit werkt concurrentieverstorend, en beperkt de toetreding van nieuwe online aanbieders. Het is echter ook nadelig voor de consument.

Immers: wanneer op de Nederlandse kansspelmarkt de prikkel tot het ontwikkelen van een competitief aanbod ontbreekt, zal het lokale aanbod in vergelijking met het ongereguleerde, vaak Aziatische alternatief steeds onaantrekkelijker worden. Consumenten zullen dan makkelijker hun toevlucht zoeken tot dit alternatief, waardoor de kanalisatiegraad naar beneden duikelt. Dit ondermijnt de beleidsdoelstellingen van het Nederlandse kabinet.

3. De voorgenomen fusie kan pas geeffectueerd worden op het moment dat allocatie van de vergunning van beide betrokken partijen op transparante wijze heeft plaatsgevonden

Zowel de Staatsloterij als Lotto heeft haar licentie verkregen door onderhandse gunning. In het Betfair-arrest van 2005 werd juist gesteld dat Betfair destijds onterecht is uitgesloten van deelname aan dit gunningsproces. Het is voor Speel Verantwoord onduidelijk hoe en onder welke vergunning de fusiepartij kansspelen zal aanbieden op de Nederlandse markt. Ook is niet bekend of hiervoor reeds de benodigde vergunningsaanvragen bij de Kansspelautoriteit zijn ingediend.

Het scenario is aannemelijk dat deze partijen hun nu al dominante marktpositie, verkregen met behulp van onderhands verleende vergunningen, zodanig zullen versterken dat zij een nog forser deel van de markt in handen zullen krijgen. Dit vormt een bedreiging voor de toetreding van nieuwe en betrouwbare aanbieders van kansspelen op afstand.

 

Het is om de bovenstaande drie redenen dat Speel Verantwoord wijst op de noodzaak tot transparante vergunningverlening om zo concurrentie op de markt toe te laten, en op het naleven van de toepasselijke mededingingsregels en het nemen van maatregelen om concurrentievervalsing te vermijden.Per 14 augustus 2020 is de Nederlandse brancheorganisatie Stichting Speel Verantwoord (SSV) omgevormd tot de branchevereniging NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie.

 

As of August 14 2020, Dutch trade body Stichting Speel Verantwoord (SSV) has been transformed into the trade association NOGA, the Dutch Online Gambling Association.